ДГ "Златното  ключе" - градина с традиции, утвърден престиж и     заемаща достойно място в предучилищното възпитание и обществения   живот на града ни.

 

    Тези "златни" момичета и момчета години наред огласят Бургаските сцени и носят много радост на родители, учители и общественост. Многобройни са ежегодните детски изяви - учиастия в концерти, конкурси, местни радио и телевизионни предавания, изложби и заслужените получени национални и международни грамоти.

 

Плод на триадата слово-музика-живопис са издадените две самостоятелни книжки "Вълшебствата на Златното ключе" и първите детски мюзикали. Разнообразни са допълнителните творчески дейности, в които участват нашите деца - ателие "Млад художник", музика, художествено слово, английски език, художествена гимнастика, спортни танци и словесно творчество.

Днес в ЦДГ "Златното  ключе", високо квалифицирани детски учителки с творчески дух и професионализъм се грижат за 240 деца, разпределени в осем възрастови групи. Колективът на ДГ "Златното  ключе", който се състои от 36 служители, работи с много обич и всеотдайност за:

- хармоничното развитие на детската личност;

- изграждане на психически и физически здраво, дееспособно, самостоятелно дете;

- изграждане на обща култура и ценностна система;

- стимулиране творчеството, изявите и социалния опит на детето;

- единен възпитателен процес и активно взаимодействие между родители, учители,

общественост и социални институции.

 

 

Детската градина подържа традициите, творческия дух и професионализма, за да могат още много поколения деца да се докосват до магията на "Златното ключе" и да откриват мъдростта, познанието, красотата и вълшевството на приказното детство.

 

 

З наещи                
Л юбознателни     
А мбициозни       
Т алантливи         
Н еповторими и     
О бичани

К расиви

Л ъчезарни 

Ю биляри

Ч аровни и

Е динствени!

 

Това сме ние...

ДГ  "Златното  ключе"

Работно време на детската градина

от 06:30 до 18:30 ч.

 

 

 1.Утвърждаване детската градина като среда за културно-възпитателна , образователна ,творческа работа, център за сътрудничество между деца ,родители , учители и общественост.

2. Създаване условия за развитие ,социален опит,стимулиране творчеството ,таланта и изявите на децата.