ДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ -  ХОРАРИУМ - СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕМИТЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ